Algemene voorwaarden

De voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool By Bart, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd dienen te worden door de Rijschool By Bart (hierna: de Rijschool) en de leerlingen.

Artikel 1 – Afspraken rijschool

1.1 De leerling krijgt praktijk- en (eventueel) theorieles van een instructeur die aan de eisen voldoet volgens de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige instructeurspas.
1.2 De leerling legt het rijexamen af met de auto/motor waarmee de rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende auto/motor.
1.3 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets te maken hebben met de rijles.
1.4 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waardoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een bedrijfsverzekering afgesloten.
1.5 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 2 – Afspraken leerling

2.1 Om autorijlessen te volgen dient een leerling minimaal 16,5 jaar zijn.
2.2 Tijdens het lessen is het verplicht altijd een wettelijk legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.3 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats en zal de rijles toch nog aanvangen met in mindering van de maximale 10 minuten. De gemiste minuten zijn voor rekening van de leerling. Is na 10 minuten wachten de leerling nog niet gearriveerd, zal de rijles niet meer gecontinueerd worden en brengt de Rijschool hiervoor 100% in rekening.
2.4 De leerling heeft het recht een rijles af te zeggen c.q. te verzetten. Dit dient 48 uur voor de geplande les te geschieden. Wordt dit in een korter tijdsbestek afgezegd, behoudt Rijschool By Bart het recht de les in rekening te brengen dan wel in mindering te brengen op het lespakket.
2.5 En te laat afgezegde rijles wordt niet bij de leerling in rekening gebracht dan wel afgeboekt van het lespakket bij een dringende reden. Dringende reden is bijvoorbeeld: het overlijden van naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.
2.6 Een Rijexamen of Tussentijdse Toets kan na reservering bij het CBR niet meer verzet of afgezegd worden zonder dat de Rijschool deze kosten in rekening brengt.
2.7 De leerling wordt geacht voor de aanvang van de rijopleiding een Registratieformulier CBR Eigen Verklaring naar waarheid in te vullen. Indien de leerling iets verzwijgt betreft deze Eigen Verklaring dan heeft de Rijschool het recht de lessen dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.8 Als blijkt bij aanvang of tijdens de rijles dat de leerling alcohol dan wel drugs gebruikt heeft, zal de les per direct worden gestaakt en de politie worden ingelicht. De les en/of overeenkomst zal per direct beëindigd worden zonder enige restitutie van lesgelden.
2.9 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.6 en 2.7 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 – Betaling

3.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere rijles.
3.2 Betalingen van een afgenomen lespakket dan wel lespakketten kunnen in het geheel worden voldaan, doch uiterlijk 2 weken na factuurdatum. Wordt ervoor gekozen een factuur in termijnen te betalen, dan dient de betaling op de termijndatum zoals aangegeven op de factuur te zijn voldaan.
Indien de leerling niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting zoals overeengekomen en vermeld op de factuur, worden de rijlessen stopgezet.
3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de Rijschool de volgende procedure:
– Indien een achterstand in de betaling ontstaat, ontvangt de leerling in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvangt de leerling 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij administratiekosten in rekening zullen worden gebracht van ten minste € 10,00. Ook zal er telefonisch contact worden gezocht met de leerling of zijn/haar ouders/verzorgers.
-De Rijschool mag rente berekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze wettelijke rente zal worden berekend vanaf het moment dat de leerling in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.4 Indien de leerling een rijlespakket heeft afgenomen en er zijn in dit pakket onbenutte rijlessen overgehouden dan heeft hij het recht op restitutie van deze rijlessen. Deze rijlessen worden dan tegen het afgenomen lespakket uurtarief gecrediteerd.

Artikel 4 (Her)Examen en Tussentijdse Toets (TTT)

4.1 De instructeur bepaalt wanneer een Rijexamen of Tussentijdse Toets (TTT) gereserveerd mag worden.
4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.3 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slechte weersomstandigheden, dan zal het volgende rijexamen vergoed worden door de Rijschool. De Rijschool of het CBR bepalen wanneer het rijexamen niet doorgaat.

Artikel 5 – Beëindiging van Les- en pakketovereenkomst

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden als:
– De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Rijschool ( zie artikel 2.6 en 2.7 );
– de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6 – Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien nodig is, aanvullende afspraken met een leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
6.2 Deze algemene voorwaarden blijven ook bij aanvullende afspraken op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7 – Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft afgenomen en aan het einde van de pakket rijlessen nog niet toe is aan een praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het rijexamen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. In overleg met de instructeur zal worden bekeken welke aanvulling in het pakket nodig is om aan het rijexamen te kunnen deelnemen.
7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rijexamen worden gereserveerd of afgenomen worden. Mocht onverwijld toch een opleiding gestart zijn, dan is de leerling zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Praktijkexamens die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden (ondanks dat het examen geen doorgang kan vinden zonder theoriecertificaat). De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het rijles pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Artikel 8 – Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijinstructeur is de wettelijke bestuurder.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen te zijn die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als er na aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking van de betreffende medicatie. Ook hier kan de leerling aansprakelijk worden gesteld bij een aanrijding.
8.2 De Rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling onder invloed reed en daardoor is gedaagd voor de rechter. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9 – Geschillen

Op onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Begin vandaag nog met leren

Bel ons om je eerste rijles in te plannen

  • 06 14 66 55 80